Min bakgrund

Jag är född 1966 och har somalisk bakgrund. Min utbildning genomförde jag i Indien, där jag tog akademisk examen som ungefär motsvarar civilekonomexamen. Efter det flyttade jag till Somalia där jag fick jobb som ekonom.

I Somalia var jag samtidigt aktiv för att bilda opinion mot militärdiktatorn Siad Barre vars styre hämtade inspiration från kommunismen.

Från 1986 har det pågått inbördeskrig i Somalia så jag var tvungen att, som så många andra, fly till ett säkrare land. Därför bor jag i Sverige sedan hösten 1989.

Fem månader efter ankomsten till Sverige fick jag mitt första jobb här som hemspråkslärare. När jag etablerat mig genomförde jag studier på Göteborgs universitet vilka resulterade i en pol mag examen.

När jag var klar med universitetsstudierna 1998 var jag med om att grunda en muslimsk friskola, Römosseskolan, där jag också blev rektor. Skolan ägs av en ideell förening så överskotten går tillbaks till skolan och styrelsen är inte arvoderad. Vi grundade skolan främst för att de skolor som fanns i området var dåliga och eleverna hade usla resultat. Jag är stolt över att Römosseskolan under de år den funnits har varit bland de allra bästa i Göteborg när det gäller kunskapsresultaten.

Jag var en av grundarna av Islamiska förbundet i Sverige och blev dess ordförande. Islamiska förbundet arbetar för att muslimer som vill bo och etablera sig i Sverige skall kunna bevara sin kultur och sina traditioner. I detta ingår att det också skall finnas moskéer i Sverige. En stor del av förbundets arbete är social verksamhet bland ungdomar.

 

Islamska förbundet verkar också för interreligiös samverkan. Vi är inte motståndare till andra religioner tvärtom ser vi det som är gemensamt, i vart fall den kristna och muslimska världen har. Särskilt starkt kom det till uttryck efter den stora diskoteksbranden i Göteborg där olika samfund gemensamt tog sig an de sörjande. Vi muslimer fick då tillgång till kyrkans lokaler eftersom det vid den tidpunkten inte fanns några moskéer i Göteborg.

Min syn på Islam

Som troende muslim försöker jag följa regler för hur en sådan skall leva. Grunden är vad som står i koranen. Där finns principer som är oföränderliga som om bönen, om fastan och om vallfärden till Mecca. Koranen innehåller också ett evigt budskap om varje människas frihet att forma sitt eget liv.

Andra delar av koranen är skrivna så att det är möjligt att praktisera sin religion med beaktande av varje tids regler och lagar.  Det är på sin plats att påpeka att den riktning av Islam som jag omfattar (sunni) inte har något prästerskap eller motsvarande vilka tolkar skriften som till exempel präster i kristendom gör med bibeln.

Jag som har beslutat mig för att vara svensk måste självklart ta hänsyn till den kultur och de sedvänjor som finns i det här landet. Både i mitt dagliga liv och när jag mer specifikt utövar min religion.

Offentliga uttalanden?

Genom att jag haft förmånen att ha haft förtroendeuppdrag i Islamiska förbundet händer det att människor vänder sig till mig för att diskutera Islam. Jag har också blivit intervjuad om vad som står i koranen av Elin Rubar i TV och i tidningen Ottar. Jag vågar påstå att jag, i vart fall i TV, mer blev utsatt för en intervju på det sätt mina ord kommit att presenteras.

Jag svarade på vad det står i koranen, men när mina svar klippts kunde man lätt få intrycket av att det var mina egna åsikter att alla muslimer ska leva på det sättet. Försåtligt gjort och jag lärde mig att vara misstänksam mot journalister, vilket inte är den bästa inställning en politiker kan ha.

Självklart återfinns både TV-programmet och tidningen på Internet. Detta leder till att nya människor vilseleds fortfarande flera år efter att intervjuerna ursprungligen gjordes.

Vad jag själv anser har helt hamnat i skuggan av den bokstavstolkning av koranen som journalisterna efterfrågade.

Religionsfrihet och respekt till alla

De exempel jag tar upp nedan är hämtade från vad programmet och tidskriften påstod vara uttryck för islam också i dagens Sverige.

Polygami är förbjuden i Sverige och således skall alla medborgare följa lagen.

Man ska inte heller slå vare sig hustru eller barn.

Människor skall få ha sin sexualitet ifred.

Jag är emot kvinnlig omskärelse. Det är också ett övergrepp på sexualiteten.

Flickor och pojkar skall få umgås med varandra. I min gärning som rektor var det en grundförutsättning för att skolan och undervisningen skulle fungera.

Självklart skall de, om de så vill, få dansa med varandra.

Det är naturligt att hälsa på andra människor, oavsett kön, på det sätt som är regel i det land man vistas. I Sverige och västvärlden är det ofta att ta i hand. Dock råder religions frihet och det finns medborgare som vill helst hälsa på ett annat sätt och jag har respekt för detta.

För tydlighets skull vill jag också säga att hederskultur i alla dess uttrycksformer inte hör hemma i något samhälle. Självklart är jag mot självmordsbombare och för övrigt alla försök att ta någon annans liv.

I programmet hänvisades till en känd uttolkare av koranen som heter al- Qaradawi. Jag sade att han är kunnigare i vad som står i koranen än vad jag är. Vilket är sant. Jag har ingen anledning att kommentera alla hans uttalanden men jag vill gärna säga att håller med om att dialog och samarbete mellan religionerna är viktigt. Jag delar också hans inställning att muslimer skall integrera sig i samhället och uppskattar hans arbete för demokrati.

Notiser

Liberalismens död?

Liberalismens död?

När liberaler hyllar ett av världens mest diktatoriska länder och stödjer en militär regim så ser det ut som en svart komedi.

 

När militären tog makten i Egypten med uppmuntran från liberaler - eller de som vi trodde var liberaler - fick kuppen välsignelser från diktatorer i närområdet.

 

Liberaler som har i årtal fått stöd både ekonomiskt och moraliskt från västvärlden allierade sig med dessa diktatorer och glömde sina principer.

I efterskenet av det som sker i Egypten bör vi se över det stöd som vi ger.

Blogg

En resa i tid och rum
Waberi
  • Friskoleutredningen
    Friskoleutredningen Alla väntar på besked från friskoleutredningen som leds av Lars Lejonborg. För min del så tycker jag att det bästa som utredningen kan komma med är förslag som inte...